Synpunkter

Robust Fiber certifikat

Beroendet av bredband ökar i hela samhället. Den fiberinfrastruktur som byggs idag kommer samhället att vara beroende av under en lång tid framöver. Därför måste den vara robust, driftsäker och anläggas kostnadseffektivt.


Robust fiber är ett branschgemensamt koncept med syfte att ge tydlig vägledning för företag som vill bygga eller upphandla robusta och driftsäkra fibernät. Vägledningen beskriver de minimikrav som ska gälla när man planerar, projekterar, förlägger eller dokumenterar fibernät.

Att vara ett certifierat företag inom Robust Fiber innebär att företaget arbetar enligt konceptet Robust Fiber. Ett certifieringsmärke visar därmed att att ett företag förbundit sig att följa den branschstandard för fiberförläggning som gäller.

Vill du veta mer om Robust Fiber och vad det innebär kan du läsa mer på robustfiber.se!